ด่วน! กพท. ประกาศเงื่อนไขให้คน-เครื่องบินเข้าไทย 1 ก.ค. นี้

ด่วน! กพื้นที่ ประกาศข้อจำกัดให้คน-เรือบินเข้าไทย 1 เดือนกรกฎาคม นี้
ช่วงวันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2563 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการที่ทำการการบินข้าราชการที่เมืองไทย (กพื้นที่) เซ็นชื่อในประกาศที่ทำการการบินข้าราชการที่เมืองไทย เรื่อง ข้อตกลงสำหรับเพื่อการอนุญาตให้อากาศยานทำบินเข้าออกเมืองไทย ดังที่ที่ทำการการบินข้าราชการที่เมืองไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำบินไปสู่ประเทศ ไทยชั่วครั้งชั่วคราวมาเมื่อวันที่ 3 ม.ย. พุทธศักราช 2563 เพื่อช่วยเหลือการคุ้มครองและก็ควบคุมโรคติดเชื้อเชื้อไวรัส วัวโรท้องนา 2019 หรือโรควัววิด –19 นั้น ตอนนี้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังที่กล่าวถึงมาแล้วยังคงมีความร้ายแรงในต่างแดน ก็เลยต้องกำหนดมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามาในอาณาจักร ให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจสำหรับในการ จัดแจงคัดเลือกกรองของบุคลากรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการคุ้มครองปกป้องโรค รวมทั้งเพื่อการ ควบคุมแล้วก็คุ้มครองป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

jumbo jili
อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 27 และก็มาตรา 28 ที่พ.ร.บ.การการบิน พุทธศักราช2497 ผู้อำนวยการที่ทำการการบินข้าราชการที่เมืองไทย ก็เลยออกประกาศตั้งเงื่อนไขสำหรับในการอนุญาตให้ อากาศยานบินผ่าน บินเข้าหรือออกนอกอาณาเขต หรือขึ้นลงในอาณาจักร ดังนี้ ข้อ 1 อากาศยานดังนี้สามารถกระทำการบินผ่าน บินเข้าออกนอกอาณาจักร หรือขึ้นลง ในสนามบินที่ให้บริการการบินระหว่างชาติได้ เมื่อได้รับการอนุญาตการบินจากสานักงานการบิน ข้าราชการที่เมืองไทย

สล็อต
(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงเร่งด่วน (Emergency landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงด้านเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกมาจากเครื่อง
(4) อากาศยานที่ทำงานบินเพื่อความให้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม กระทำบินทาง การแพทย์ หรือการขนส่งข้าวของเพื่อเกื้อหนุนแก่ผู้ได้รับผลพวงจากโรควัววิด –19 (Humanitarian aid, medical and relief flights)
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้กระทำบินรับส่งบุคคลกลับเมืองไทยหรือกลับ รกราก (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งผลิตภัณฑ์ (Cargo aircraft)
ข้อ 2 อากาศยานขนส่งผู้โดยสารที่จะกระทำบินผ่าน บินเข้าออกนอกอาณาจักร หรือขึ้น ลงในสนามบินในแว่นแคว้นที่ให้บริการการบินระหว่างชาติ จะได้รับอนุญาตการบินจากที่ทำการ การบินข้าราชการที่เมืองไทยเฉพาะเมื่อผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในแว่นแคว้นนั้นเป็นบุคคล ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้

สล็อตออนไลน์
(1) ผู้มีเชื้อชาติไทย
(2) ผู้มีเหตุละเว้นหรือเป็นในกรณีที่นายกฯหรือหัวหน้าผู้จะรับผิดชอบสำหรับเพื่อการปรับแก้ เหตุการณ์รีบด่วนระบุ อนุญาต หรือเชื้อเชิญให้เข้ามาในอาณาจักรได้ตามความต้องการ โดยบางทีอาจระบุ ข้อแม้และก็เงื่อนเวลาก็ได้
(3) ผู้ไม่มีเชื้อชาติไทยซึ่งเป็นคู่ควง บิดามารดา หรือลูกของผู้มีชนชาติไทย
(4) ผู้ไม่มีชนชาติไทยซึ่งมีใบแสดงหลักฐานถิ่นที่อยู่ในอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่ในอาณาจักร
(5) ผู้ไม่มีเชื้อชาติไทยซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ดำเนินงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงาน ในแว่นแคว้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนคู่แต่งงานหรือลูกของบุคคลดังที่กล่าวมาแล้ว
(6) ผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ตามสิ่งที่ต้องการ แม้กระนั้นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยด่วน
(7) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือข้าราชการประจำยานพาหนะซึ่งจึงควรเดินทางเข้ามา ตามภารกิจแล้วก็มีตั้งเวลาเดินทางออกนอกอาณาเขตกระจ่างแจ้ง
(8) ผู้ไม่มีชนชาติไทยซึ่งเป็นผู้เรียนหรือนิสิตของโรงเรียนในประเทศไทย ที่ ทางการไทยยืนยัน ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ดูแลของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
(9) ผู้ไม่มีชนชาติไทยซึ่งมีความสำคัญจำต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย แล้วก็ผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ว่าจะต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการดูแลรักษาพยาบาลโรควัววิด –19

jumboslot
(10) บุคคลในภาควิชาราชทูต แผนกกงสุล หน่วยงานระหว่างชาติ หรือผู้แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเมืองนอกซึ่งมาดำเนินการในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างชาติอื่น ดังที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามสิ่งที่จำเป็น ตลอดจนคู่ควง บิดามารดา หรือลูกของบุคคลดังที่กล่าวถึงแล้ว
(11) ผู้ไม่มีชนชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในอาณาจักรตามข้อตกลง พิเศษ (special arrangement) กับเมืองนอก
ข้อ 3 อากาศยาน รวมทั้งผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในแว่นแคว้นตามข้อ 2 จึงควรปฏิบัติ ตามข้อตกลง เงื่อนเวลารวมทั้งหลักเกณฑ์ของผู้มีอำนาจตามกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง ข้อบังคับเกี่ยวกับโรคติดต่อ ข้อบังคับเกี่ยวกับการการบินรวมทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน ที่มีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อการปกป้องโรครวมทั้งจัดระบบปริมาณบุคคลที่เดินทางเข้ามาในแว่นแคว้นให้สอดคล้องกับ ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสำหรับเพื่อการคัดเลือกกรองรวมทั้งการจัดสถานที่ไว้กักกัน (quarantine)

slot